ADATVÉDELMI, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

FONTOS! Kérjük, hogy a weboldal használata előtt feltétlenül olvassa el alábbi tájékoztatásunkat, annak érdekében, hogy információigénylés, egyéb megkeresés során közérthető legyen az Ön számára, milyen célból és milyen feltételek mellett kezeljük az Ön által megadott adatokat. Az érintett ügyfél jogi megnevezés helyett Önt személyesen szólítjuk meg (továbbiakban: „Ön”). Amennyiben Ön nem fogadja el a jelen tájékoztatásunkat, a különleges adatok kezelésére vonatkozó (pl. fénykép) szabályainkat, akkor kérjük ne használja szolgáltatásunkat. Adatkezelő: Neumann Közhasznú Nonprofit Kft.; (székhely: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.; képviseli: Szentgyörgyi Balázs; email cím: [email protected]; telefonszám: +36 30 359 6224; webhely: www.neum.hu)

RÖVID ISMERTETŐ: Információigénylés, egyéb megkeresés esetén Ön megadja adatait, amelynek adatkezelési célja az, hogy az adatkezelő a megkeresés során megfelelő szolgáltatást nyújthasson. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása. A különleges adatok kezelése kapcsán Ön kifejezett hozzájárulását adja írásban adott nyilatkozatával ahhoz, hogy különösen szenzitív adatait adatkezelőként kezeljük. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik. Az adatkezelés részleteit az alábbiakban részletesen kifejtjük, kérjük figyelmesen olvassa el, kérdés esetén az [email protected] címen készséggel állunk rendelkezésére. Ön az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja jelen tájékoztatóban foglalt feltételek szerint. Ön, mint érintett személy nem köteles személyes adatokat, különleges szenzitív adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. Mivel azonban az információkérés, egyéb megkeresés teljesítése adatok megadása nélkül értelmetlen és ezért lehetetlen, az adatok megadása nélkül a kérés, megkeresés teljesítése nem lehetséges. Ön bármikor élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Tájékoztatásul közöljük, hogy Ön bármikor kérheti, hogy késedelem nélkül helyesbítsük, kiegészítsük a pontatlan személyes adatokat, vagy jogalap nélküli kezelés esetén töröljük azokat.

1.) FOGALMAK:

1. személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

7. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

10. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

11. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

12. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13. „genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered;

14. „biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15. „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16. „Privacy by default”: olyan adatvédelmi irányzat, melynek lényege, hogy az adatkezelők alapvető, „alapértelmezett” (angolul: by default) hozzáállása az kell, hogy legyen, hogy minden körülmények között figyelembe veszik az adatvédelmi szempontokat és ezeknek megfelelően járnak el az adatkezelési műveletek során.

17. „weboldal”: az adatkezelő által üzemeltetett www.neum.hu weboldal

18. „gyermek”: A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges, azonban a weboldalra/szolgáltatásra 18. életévét be nem töltött kiskorúak nem regisztrálhatnak! Amennyiben adatkezelő Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy 18. életévét be nem töltött kiskorú regisztrál az oldalra/szolgáltatásra, a felhasználó profilját törli.

2.) A kezelt adatok és célok: Az adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, vagy az törvényi felhatalmazáson is alapulhat. Az önkéntes hozzájárulás megadását rögzítjük, amelyet Ön bármikor visszavonhat.

2.1. Azonosítási célból az Adatkezelő a vele kapcsolatban álló ügyfelei személyes adatait kezelheti. Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, melyeket az adatkezelő a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt és természetes személlyel nem hozhatók kapcsolatba, s ez által nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel. Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az Ön számítógépének IP-címe és a látogatás kezdő időpontja naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag a jogosulatlan belépések megakadályozására (aránytalan sikertelen belépési szám esetén a hozzáférés ideiglenes akadályozására), illetve a jogszabályokban előírt adatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és használja fel az adatkezelő, és nem kerülnek összekapcsolásra egyéb személyes adattal. Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év.

Kezelt adatok köre azonosítási célból:

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Fénykép

Azonosítás, szolgáltatás teljesítése.

Születési dátum

Azonosítás, szolgáltatás teljesítése.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

3.) Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató, levelezési rendszer szolgáltató:

Név / cégnév: Microsoft Ireland Operations Limited

Székhely: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18 D18 P521

Telefon: –

E-mail: –

Kapcsolatfelvétel: https://support.microsoft.com/contactus

Az Ön által megadott adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért. Az adatkezelés célja az információ kérés kérés/egyéb megkeresés teljesítése, a weboldal működésének biztosítása. A kezelt adatok az Ön által megadott személyes adatok. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig történik, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerinti időig. Ön szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

4.) Felelősség más személyek adatainak kezeléséért azt terheli, aki azt jogosulatlanul használja. Ön az oldal használata során – például fényképen, üzenőfalon -, vagy az információkérés, egyéb megkeresés során más személyek adatait csak akkor hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon rá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Adatkezelő felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, az Adatkezelő az adatokat törli. Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat megfelelő módon későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben az érintettnek az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. Az adatokat, valamint azok hozzáférhetővé tételével összefüggő információkat az Adatkezelő az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az Adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

5.) Az adatkezelési tájékoztatónk módosítását az Ön előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosíthatjuk, így Önnek lehetősége van tájékozódni, mielőtt ismét használná szolgáltatásainkat. A regisztrált és belépett Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

6.) Az adatkezelés alapelvei

a) jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;

b) célhoz kötöttség: adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, azokat nem lehet a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni;

c) adattakarékosság: az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;

d) pontosság: az adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék

e) korlátozott tárolhatóság: adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;

f) integritás és bizalmas jelleg: kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve

g) elszámoltathatóság: az adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért.

7.) Az adatkezelésre vonatkozóan akár a szolgáltatás igénybevételét megelőzően, vagy a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy a hirdetési vagy piackutatási célból történő adatkezelést Ön megtilthassa. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatok nem kapcsolhatók össze az átadott adatok azonosító adataival és az átadott személyes adatok jogosultjai hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az információkérés/egyéb megkeresés teljesítését követően a kezelt adatok törlésre kerülnek, mert a kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt. A számvitelről szóló törvény vagy más törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni. Az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott tájékoztatásokon kívül az Adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a jogosult bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel.

8.) Az Adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, megbízottjai az Adatkezelővel azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. Az Adatkezelő mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés elleni védelméért. E tevékenysége körében az Adatkezelő különösen, de nem kizárólag az alábbi intézkedéseket teszi:

Tükrözés: A hálózati kiszolgáló gép (a továbbiakban- szerver) a személyes adatok elvesztésének elkerülésére folyamatos tükrözéssel biztosítható egy tőle fizikailag különböző adathordozón.

Tűzvédelem: Az adatokat és adatbázisokat tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezésekkel ellátott helyiségben kell elhelyezni.

Vírusvédelem: A személyes adatokat kezelő ügyintézők, alkalmazottak számítástechnikai eszközein gondoskodni kell a vírusmentesítésről.

Hozzáférés-védelem: Az adathozzáféréshez csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal lehet hozzáférni. Hálózati erőforrásokhoz csak érvényes felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni.

Hálózati védelem: A mindenkor rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök felhasználásával meg kell akadályozni, hogy adatokat tároló, hálózaton keresztül elérhető szerverekhez illetéktelen személy hozzáférjen.

9.) Az adatok Adatkezelő általi tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a információkérés, egyéb megkeresés teljesítéséig kezeli az. adatokat. Az adatkezelés időtartamának lejártával az Adatkezelő a személyes adatokat a beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

10.) Az adatok továbbításának esetei

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Az Adatkezelő által kezelt adatok átadhatók azoknak, akik az Adatkezelő megbízása alapján az ügyféltájékoztatást végzik, illetve a jogviták rendezésére jogszabály alapján jogosult szervek részére. A jogszabályi kötelezettségnél fogva az Adatkezelő átadhatja az adatokat a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a közvádas bűncselekmények, valamint az adatok jogosulatlan, vagy jogsértő felhasználásának üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, a bíróságnak, valamint a bírósági végrehajtásról szóló törvény előírásai szerint a végrehajtónak. Az adatokat a fentiek szerint átvevőket az Adatkezelővel azonos titoktartási és adatvédelmi kötelezettség terheli.

11.) Az Ön jogai:

a) Tájékoztatás kérése: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeljük, erre legfeljebb 30 napon belül emailben válaszolunk

b) Helyesbítéshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön email elérhetőségére tájékoztatást küldünk.

c) Törléshez való jog: Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk, hogy bármely adatát töröljük. Erről az Ön kérelmére legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön e-mail elérhetőségére tájékoztatást küldünk.

d) Zároláshoz való jog: Ön az adatok használatának a korlátozását a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, ha vitatja azok pontosságát, vagy jogosságát, vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, vagy már az adatkezelőnek nincs szüksége az adatkezelésre de Önnek jogai érvényesítéséhez szüksége van arra. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok zárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

e) Adatok hordozhatósága alapján Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

f) Visszavonás: az Ön által adott adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hozzánk eljuttatott email levélen keresztül

g) Tiltakozás adatkezeléssel szemben Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.

h) Profilalkotás és automatizált döntéshozatallal szembeni korlátozás vagy tiltakozás: Ön a szolgáltatás igénybevétele előtt vagy annak során korlátozhatja az automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás lehetőségét, illetve kérheti, hogy az így született döntéssel szemben kifogással éljen, emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze.

i) Panasz és jogorvoslat: Ön az adatkezeléssel kapcsolatban a kapcsolattartásban megjelölt email levélben közvetlenül panasszal fordulhat hozzánk, amelyet megvizsgálunk, és annak eredményéről 15 napon belül írásban tájékoztatjuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogérvényesítési lehetősége az – amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, – hogy értesíti a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

www.naih.hu

Amennyiben Ön a vizsgálat eredményeként meghozott döntésünkkel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 25 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

12.) Az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Neve: Dr. Deák József Sámuel Ügyvédi Iroda

Székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 1/D. A lh. IV. em. 56.

tel.: +36 20 886 3202

email: [email protected]

Az adatvédelmi tisztviselő közreműködik, illetőleg segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában és ellenőrzi az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását. Az adatvédelmi tisztviselő kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót, módosítását javasolhatja a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak, vezeti az adatvédelmi nyilvántartást és gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.

13.) Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

GDPR: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Info tv.: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (módosítás alatt)

Közirat: A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

Közfeladat: A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.

E-kereskedelem: 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

E-hírközlés: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Fogyasztóvédelem: – 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

Reklám tv. 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

A weboldal sütiket használ

az optimális működés érdekében. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához és elfogadod az
adatkezelési tájékoztatót.